ANELL PSYKOLOGI

Behandling

Så går det till

I de inledande samtalen hjälps vi åt att hitta ett fokus utifrån vad du vill ha min hjälp med. Du får berätta vad du söker hjälp för och jag ställer frågor för att förstå dig grundligt. Du behöver också känna efter om du är trygg och trivs med mig som din psykolog.

När vi har ringat in dina problem hittar vi ett eller flera mål, det du vill uppnå med att gå i terapi. Vi konkretiserar hur terapin kommer att se ut för att vi ska nå målen.

Hur lång terapin blir varierar stort. Det kan handla om allt från några samtal till ett år.

Exempel på fokus för behandling kan vara oro, låg självkänsla, besvär kopplade till arbetet, stress/utmattning, ångest, relationssvårigheter, ältande, beslutsångest, eller att vara vilse eller otillfredsställd i livet.

Jag är också van att arbeta med bland annat depression, PTSD & trauma, paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom.

Det finns lika många orsaker att söka psykologisk hjälp som det finns människor. Det är viktigt att veta att det du upplever som ett problem är ett problem, och vi kan arbeta med det.

Terapimetoder

Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Jag behandlar främst utifrån Intensive short-term dynamic psychotherapy, ISTDP, som jag är specialutbildad i. Det är en känslofokuserad terapimetod där processen är mer intensiv än vid traditionell psykodynamisk terapi för att nå framsteg snabbare. Som psykolog jobbar jag aktivt tillsammans med dig.

Förenklat kan man beskriva det som att fokus ligger på känslor och ångest. Hur vi hanterar dessa spelar stor roll för hur vi mår.

När vi har ett bra förhållningssätt till våra känslor kan vi uppleva och förstå vad vi känner och varför vi känner som vi gör. Vi låter våra känslomässiga reaktioner signalera vad vi vill och behöver. Vi kan sedan använda den informationen för att bestämma hur vi ska agera i olika situationer, och i nära relationer med andra människor. Vi låter känslolivet och huvudet samspela.

Det är dock mycket vanligt att vi istället trycker undan känslor och ångest för att de väcker obehag. Vi utvecklar strategier, försvar, för att komma bort från känslorna och ångesten. Dessa försvar är vi ofta omedvetna om. Det kan exempelvis handla om att gå upp i huvudet och älta och grubbla eller bli överdrivet självkritisk. I värsta fall kan vi utveckla ångestproblematik, depression, stress/utmattning, oro eller svårigheter i våra relationer, som några exempel. Vi får också svårt att veta vad vi vill, förstå vilka vi är och att leva det liv vi vill leva när vi istället för att vara i kontakt med vad vi känner styrs av våra omedvetna försvar.

I ISTDP jobbar man därför djupgående med känslolivet och med att synliggöra omedvetna försvar. I terapin tydliggör vi hur försvaren påverkar dig, undersöker varför du behövt utveckla dem, och hjälper dig att förändra de som leder till problem i ditt liv. Vi hjälper dig samtidigt att uppleva dina känslor på djupet så att du kan förstå och använda dig av dem, och vara känslomässigt nära i dina relationer.

Det är vanligt att obearbetade känslor från händelser i vår historia som vi tryckt undan påverkar och stör oss i i nuet. När vi påminns om dem i olika sammanhang väcks de på nytt och sätter igång försvar. Ofta är dessa känslor kopplade till relationer med andra. Därför brukar terapin också handla om att bearbeta undanträngda känslomässiga reaktioner som väckts i tidigare relationer.

ISTDP har stöd i forskning och är en alltmer efterfrågad terapiform som visar goda resultat. Du kan läsa mer om metoden på istdpsweden.se

Behandling för PTSD

Jag är även specialiserad i att behandla Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, för de som är i behov av en riktad behandling efter traumatiska händelser. Jag är utbildad i terapimetoder som har visat god effekt i forskning och rekommenderas i socialstyrelsens riktlinjer.

EMDR är en terapimetod som hjälper bearbetningen av tidigare händelser som stör en i livet. EMDR utformades som en behandling för trauma, men har visat sig vara effektiv även för andra diagnoser och problem som är mer diffusa.
Du kan läsa mer om EMDR på emdr.se

De traumafokuserade KBT-metoderna Prolonged exposureoch Narrative exposure therapy är också metoder jag använder och är utbildad i. Den senare är specifikt utformad för flyktingar från krig och konflikter som varit med om många allvarliga traumatiska erfarenheter.

För din säkerhets skull

Som legitimerad psykolog har jag tystnadsplikt. Det finns krav på mig som legitimerad psykolog vad gäller att följa lagar om journalföring och Psykologförbundets yrkesetiska principer. Firman uppbär en patient- och ansvarsförsäkring via Psykologförbundet.